دکتر سیب

دکتر سیب

به سایت ما خوش آمدید

سمینار تغذیه - 5:30ظهر-8:30ظهر

جمعه, 22 خرداد 1394 07:34

ما سعی کردهایم در کنار خدمات خود با اجرای سمینار های زنده نسبت به اگاه سازی مردم قدم های مفیدی برداریم.

زخم معده

شنبه, 23 خرداد 1394 07:44

دستگاه گوارش باعث بهبود وضعیت ذخایر مواد مغذی در بدن می‌شود

 

با توجه به اینکه نقش اصلی دستگاه گوارش، دریافت، هضم و جذب موادغذایی توسط بدن است، از این رو، سلامت و بیماری آن، در وضعیت تغذیه فرد بسیار تأثیرگذار خواهد بود. همان طور که سلامت دستگاه گوارش باعث بهبود وضعیت ذخایر مواد مغذی در بدن می‌شود، بیماری و نارسایی آن نیز منجر به تخلیه این ذخایر می‌گردد و این مسئله، زمینه ساز بروز بسیاری از بیماری ها و اختلالات دیگر است. بر این اساس، واضح است که برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی، درمان سریع هرگونه اختلال موجود در دستگاه گوارش تا چه اندازه لازم و ضروری است. درحال حاضر، تأثیر تغذیه در درمان این اختلالات به طور کامل به اثبات رسیده است.

برنامه‌های غذایی که توسط کادر درمان سیب دایت کلینیک تنظیم و ارائه می‌شود، ضمن تسریع روند بهبودی مشکلات گوارشی، تا حد بسیار زیادی باعث بی‌نیازی فرد از انواع واقسام داروهای شیمیایی رایج در درمان اختلالات گوارشی می‌گردد. کادر درمان مؤسسه، درصورت لزوم از برخی ترکیبات و فرآورده‌های گیاهی خوراکی که در طب سنتی به کار گرفته می‌شوند نیز به عنوان مکمل رژیم غذایی، به طور موقت استفاده می‌کند.

زخم اثنی عشر

شنبه, 23 خرداد 1394 07:43

دستگاه گوارش باعث بهبود وضعيت ذخاير مواد مغذي در بدن مي شود

 

با توجه به اينکه نقش اصلي دستگاه گوارش، دريافت، هضم و جذب موادغذايي توسط بدن است، از اين رو، سلامت و بيماري آن، در وضعيت تغذيه فرد بسيار تأثيرگذار خواهد بود. همان طور که سلامت دستگاه گوارش باعث بهبود وضعيت ذخاير مواد مغذي در بدن مي شود، بيماري و نارسايي آن نيز منجر به تخليه اين ذخاير مي گردد و اين مسئله، زمينه ساز بروز بسياري از بيماري ها و اختلالات ديگر است. بر اين اساس، واضح است که براي جلوگيري از بروز چنين وضعيتي، درمان سريع هرگونه اختلال موجود در دستگاه گوارش تا چه اندازه لازم و ضروري است. درحال حاضر، تأثير تغذيه در درمان اين اختلالات به طور کامل به اثبات رسيده است.

  برنامه هاي غذايي که توسط کادر درمان سیب دایت کلینیک تنظيم و ارائه مي شود، ضمن تسريع روند بهبودي مشکلات گوارشي، تا حد بسيار زيادي باعث بي نيازي فرد از انواع واقسام داروهاي شيميايي رايج در درمان اختلالات گوارشي مي گردد. کادر درمان مؤسسه، درصورت لزوم از برخي ترکيبات و فرآورده هاي گياهي خوراکی که در طب سنتي به کار گرفته مي شوند نيز به عنوان مکمل رژيم غذايي، به طور موقت استفاده مي کند.

ریفلاکس

شنبه, 23 خرداد 1394 07:43

دستگاه گوارش باعث بهبود وضعيت ذخاير مواد مغذي در بدن مي شود

 

با توجه به اينکه نقش اصلي دستگاه گوارش، دريافت، هضم و جذب موادغذايي توسط بدن است، از اين رو، سلامت و بيماري آن، در وضعيت تغذيه فرد بسيار تأثيرگذار خواهد بود. همان طور که سلامت دستگاه گوارش باعث بهبود وضعيت ذخاير مواد مغذي در بدن مي شود، بيماري و نارسايي آن نيز منجر به تخليه اين ذخاير مي گردد و اين مسئله، زمينه ساز بروز بسياري از بيماري ها و اختلالات ديگر است. بر اين اساس، واضح است که براي جلوگيري از بروز چنين وضعيتي، درمان سريع هرگونه اختلال موجود در دستگاه گوارش تا چه اندازه لازم و ضروري است. درحال حاضر، تأثير تغذيه در درمان اين اختلالات به طور کامل به اثبات رسيده است.

  برنامه هاي غذايي که توسط کادر درمان سیب دایت کلینیک تنظيم و ارائه مي شود، ضمن تسريع روند بهبودي مشکلات گوارشي، تا حد بسيار زيادي باعث بي نيازي فرد از انواع واقسام داروهاي شيميايي رايج در درمان اختلالات گوارشي مي گردد. کادر درمان مؤسسه، درصورت لزوم از برخي ترکيبات و فرآورده هاي گياهي خوراکی که در طب سنتي به کار گرفته مي شوند نيز به عنوان مکمل رژيم غذايي، به طور موقت استفاده مي کند.

کولیت

شنبه, 23 خرداد 1394 07:44

دستگاه گوارش باعث بهبود وضعيت ذخاير مواد مغذي در بدن مي شود

 

با توجه به اينکه نقش اصلي دستگاه گوارش، دريافت، هضم و جذب موادغذايي توسط بدن است، از اين رو، سلامت و بيماري آن، در وضعيت تغذيه فرد بسيار تأثيرگذار خواهد بود. همان طور که سلامت دستگاه گوارش باعث بهبود وضعيت ذخاير مواد مغذي در بدن مي شود، بيماري و نارسايي آن نيز منجر به تخليه اين ذخاير مي گردد و اين مسئله، زمينه ساز بروز بسياري از بيماري ها و اختلالات ديگر است. بر اين اساس، واضح است که براي جلوگيري از بروز چنين وضعيتي، درمان سريع هرگونه اختلال موجود در دستگاه گوارش تا چه اندازه لازم و ضروري است. درحال حاضر، تأثير تغذيه در درمان اين اختلالات به طور کامل به اثبات رسيده است.

  برنامه هاي غذايي که توسط کادر درمان سیب دایت کلینیک تنظيم و ارائه مي شود، ضمن تسريع روند بهبودي مشکلات گوارشي، تا حد بسيار زيادي باعث بي نيازي فرد از انواع واقسام داروهاي شيميايي رايج در درمان اختلالات گوارشي مي گردد. کادر درمان مؤسسه، درصورت لزوم از برخي ترکيبات و فرآورده هاي گياهي خوراکی که در طب سنتي به کار گرفته مي شوند نيز به عنوان مکمل رژيم غذايي، به طور موقت استفاده مي کند.

یبوست

شنبه, 23 خرداد 1394 07:44

دستگاه گوارش باعث بهبود وضعيت ذخاير مواد مغذي در بدن مي شود

 

با توجه به اينکه نقش اصلي دستگاه گوارش، دريافت، هضم و جذب موادغذايي توسط بدن است، از اين رو، سلامت و بيماري آن، در وضعيت تغذيه فرد بسيار تأثيرگذار خواهد بود. همان طور که سلامت دستگاه گوارش باعث بهبود وضعيت ذخاير مواد مغذي در بدن مي شود، بيماري و نارسايي آن نيز منجر به تخليه اين ذخاير مي گردد و اين مسئله، زمينه ساز بروز بسياري از بيماري ها و اختلالات ديگر است. بر اين اساس، واضح است که براي جلوگيري از بروز چنين وضعيتي، درمان سريع هرگونه اختلال موجود در دستگاه گوارش تا چه اندازه لازم و ضروري است. درحال حاضر، تأثير تغذيه در درمان اين اختلالات به طور کامل به اثبات رسيده است.

  برنامه هاي غذايي که توسط کادر درمان سیب دایت کلینیک تنظيم و ارائه مي شود، ضمن تسريع روند بهبودي مشکلات گوارشي، تا حد بسيار زيادي باعث بي نيازي فرد از انواع واقسام داروهاي شيميايي رايج در درمان اختلالات گوارشي مي گردد. کادر درمان مؤسسه، درصورت لزوم از برخي ترکيبات و فرآورده هاي گياهي خوراکی که در طب سنتي به کار گرفته مي شوند نيز به عنوان مکمل رژيم غذايي، به طور موقت استفاده مي کند.

نفخ

شنبه, 23 خرداد 1394 07:44

دستگاه گوارش باعث بهبود وضعيت ذخاير مواد مغذي در بدن مي شود

 

با توجه به اينکه نقش اصلي دستگاه گوارش، دريافت، هضم و جذب موادغذايي توسط بدن است، از اين رو، سلامت و بيماري آن، در وضعيت تغذيه فرد بسيار تأثيرگذار خواهد بود. همان طور که سلامت دستگاه گوارش باعث بهبود وضعيت ذخاير مواد مغذي در بدن مي شود، بيماري و نارسايي آن نيز منجر به تخليه اين ذخاير مي گردد و اين مسئله، زمينه ساز بروز بسياري از بيماري ها و اختلالات ديگر است. بر اين اساس، واضح است که براي جلوگيري از بروز چنين وضعيتي، درمان سريع هرگونه اختلال موجود در دستگاه گوارش تا چه اندازه لازم و ضروري است. درحال حاضر، تأثير تغذيه در درمان اين اختلالات به طور کامل به اثبات رسيده است.

  برنامه هاي غذايي که توسط کادر درمان سیب دایت کلینیک تنظيم و ارائه مي شود، ضمن تسريع روند بهبودي مشکلات گوارشي، تا حد بسيار زيادي باعث بي نيازي فرد از انواع واقسام داروهاي شيميايي رايج در درمان اختلالات گوارشي مي گردد. کادر درمان مؤسسه، درصورت لزوم از برخي ترکيبات و فرآورده هاي گياهي خوراکی که در طب سنتي به کار گرفته مي شوند نيز به عنوان مکمل رژيم غذايي، به طور موقت استفاده مي کند.

ماهی ویژه

شنبه, 23 خرداد 1394 07:45

سیب دایت کلینیک زیر مجموعه موسسه پژوهشی طعام اسرار که به عنوان پايه‌گذار روش‌های نوين سلامتی، بر اساس تغذيه صحيح، علمی و بازگرداندن تعادل عمومی و جسمي افراد، با اتکا به رژیم درمانی نوین و غذا درمانی طب سنتی در سال 1378 تأسيس

ماهی لذیذ

شنبه, 23 خرداد 1394 07:45

سیب دایت کلینیک زیر مجموعه موسسه پژوهشی طعام اسرار که به عنوان پايه‌گذار روش‌های نوين سلامتی، بر اساس تغذيه صحيح، علمی و بازگرداندن تعادل عمومی و جسمي افراد، با اتکا به رژیم درمانی نوین و غذا درمانی طب سنتی در سال 1378 تأسيس

ماهی کپور

شنبه, 23 خرداد 1394 07:45

سیب دایت کلینیک زیر مجموعه موسسه پژوهشی طعام اسرار که به عنوان پايه‌گذار روش‌های نوين سلامتی، بر اساس تغذيه صحيح، علمی و بازگرداندن تعادل عمومی و جسمي افراد، با اتکا به رژیم درمانی نوین و غذا درمانی طب سنتی در سال 1378 تأسيس